Liikkuvan arjen design

Liikkuvan arjen design

Liikkuvan Arjen Design, kuvitus Pomeliina Puumala

Liikkuvan arjen design, tai tuttavallisemmin LAD, on urbaanien liikkumismuotojen suunnittelua. LAD-projekteissa tartutaan muotoilun keinoin kestävään kaupunkiliikkumiseen – hahmotellaan esimerkiksi palveluja, jotka saavat ihmiset hyppäämään pyörän satulaan auton ratin sijaan. Opiskelijoilla on tärkeä rooli projektin toteutuksessa uusien, raikkaiden ehdotusten tekemisessä. Teeman ympärille on myös muodostunut vahva asiantuntijaverkosto kaupungin suunnittelijoista, pyöräilyjärjestöistä ja muista toimijoista, jotka sparraavat ideoiden hiomisessa.

Ensimmäisessä Liikkuvan Arjen Design -projektissa (2011-2013) työtä tehtiin kolmen pääteeman puitteissa: Helsingissä pyöräilijän palveluja kokoavassa Pyöräkeskuksessa, Vantaalla tuolloin vielä rakenteilla olleen asuin- ja työpaikka-alueen Kivistön ratkaisuissa ja Malmilla aseman ympäristön kohentamisessa paikallisen yhteisön kanssa. Nämä kokemukset on koottu kirjaksi, joka pitää asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi sisällään 31 palvelu- ja tuotekonseptia.

Nyt meneillään oleva Liikkuvan arjen design – Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin -projekti (2013-2016) keskittyy nimensä mukaisesti pyöräkeskuskonseptin jatkokehittämiseen ja laajentamiseen ympäri kaupunkia.

Lisää tietoa

Live Baltic Campus

Live Baltic Campus

Live Baltic Campus -kumppaneiden odotuksia hankkeelle
Live Baltic Campus -projektissa muotoiluajattelu ja -menetelmät valjastetaan kaupunkisuunnittelun käyttöön. Mukana on kuusi korkeakoulua ja aluetta Itämeren ympärillä – Helsinki, Riika, Tartto, Tukholma, Turku ja Uppsala – joissa kaikissa ollaan joko suunnittelemassa joko kokonaan uusia tai kehittämässä olemassa olevia kampusalueita. Kampusalueet toimivat projektissa pilotteina, joissa testataan muotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä eri toimijoiden mukaansaamiseksi. Yhteistyö kaupungin hallinnon, kaupunkisuunnittelijoiden, kampuskehittäjien, muotoilijoiden ja muiden sidosryhmien välillä on keskeistä. Piloteista saatuja kokemuksia jakamalla ja tuloksia vertaamalla pyritään löytämään tapoja entistä parempaan eri käyttäjäryhmät huomioivaan kaupunkisuunnitteluun. Projektissa järjestetään neljä kansainvälistä Livable City Forum -tapahtumaa, joissa kokoonnutaan keskustelemaan ja rakentamaan yhteistä osaamista kaupunkimuotoilusta kampuskehittämisessä.

Metropolian koordinoimassa hankkeesssa ovat kumppaneina Latvian, Tukholman, Uppsalan, Turun ja Tarton yliopistot sekä Helsingin kaupunki ja Riga Planning Region. Lisäksi mukana ovat Uudenmaan liito ja Turun kaupunki. Hanke toteutetaan 10/2015-3/2018 Central Baltic -rahoitusohjelman ja Varsinais-Suomen liiton rahoituksella.

Lisää tietoa

DigiPrintNetwork

DigiPrintNetwork

DigiPrintNetwork

DigiPrintNetwork -projektissa kootaan suomalaisista digitaalisen tulostuksen parissa toimivista pk-yrityksistä toimijaverkosto, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kustomoitavia tuote- ja palvelukonsepteja kuluttajamarkkinoille. Projektissa tehdään kuluttajatutkimusta verkostotutkimuksen kanssa rinnakkain.

DigiPrintNetwork projektissa selvitetään, miten yritysverkosto ja kuluttajat jakavat tietoa keskenään. Tavoitteena on auttaa yrityksiä vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää verkkopohjaisen yhteistoimintamallin vaikutusta monipuolisen toimijaverkoston johtamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa tehtyjä tutkimuksia ja toiminnallisessa osiossa testattua toimijaverkostoon pohjautuvaa liiketoimintamallia voidaan hyödyntää eri alojen pk-yritysten toiminnassa.

Hankkeessa tehtyjä tutkimuksia ja toiminnallisessa osiossa testattua toimijaverkostoon pohjautuvaa liiketoimintamallia voidaan hyödyntää eri alojen pk-yritysten toiminnassa. Hankkeen tutkimuksesta vastaavat Aalto-yliopisto sekä Helsingin yliopisto ja käytännön toteutuksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Toimijaverkostoon liittyy hankkeen käynnistyessä kymmenkunta suomalaista kehittyvää pk-yritystä. Tekstiili-, vaatetus- ja sisustusalalla toimivat ammatti- ja yritysjärjestöt jakavat tietoa tutkimustuloksista jäsenilleen kaksivuotisen hankkeen aikana ja sen jälkeen. Hankkeen uutuusarvo on vahvassa poikkitieteellisyydessä: muotoilu, käyttäytymistieteet, tekstiiliala, ICT-sovellukset ja käytettävyystutkimus sekä kestävä kehitys on pystytty yhdistämään uuden liiketoimintamallin kehittämiseen.
Hankkeen kesto 1.3.2015 – 31.5.2017.

Seuraa hanketta verkkosivuilta http://dpn.metropolia.fi

Lisää tietoa

Creative Campus Arabia

Creative Campus Arabia

Hankkeen tavoitteena on kehittää Arabian aluetta luovan alan yrittäjyys- ja osaamiskeskittymänä ja sitä kautta parantaa taiteen ja luovien alojen toimijoiden toimeentuloedellytyksiä mm. tilojen yhteiskäytön ja palveluiden kautta.

Kampuksella on mahdollista kehittää monialaista toiminta-alustaa, jossa eri alojen opiskelijat ja ammattilaiset kohtaavat, löytävät uusia kumppanuuksia, ja voivat testata ideoita, tuotteita ja palveluja. Hanke antaa hyvän kasvualustan uudelle yrittäjyydelle, luovalle osaamiselle ja elinkeinoperustalle.

Metropolian koordinoima projekti toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin, Arcadan ja Diakin kanssa Helsingin kaupungin innovaatiorahaston osarahoituksella

Aiempi Käyttäjälähtöinen hybridikampus -projekti (2013-2015)


No Comments

Kommentoi