Muu maa? Suomalaisten fleksaajien motivointi kasvipohjaisen ruokamurroksen kynnyksellä

Johanna Salovaaran YAMK opinnäytetyössä selvitetään mitä on fleksaaminen, ja mikä sen rooli voisi olla kasvipohjaisessa ruokamurroksessa? Kuinka joustava planetaarinen ruokavalio voisi houkutella fleksaajia syömään kasvipohjaisemmin? Miten palvelumuotoilun menetelmiä voi hyödyntää kaurapohjaisia ruokavalmisteita tarjoavan yrityksen ajamassa motivaatiointerventiossa, kun tavoitteena on saada useammat ihmiset kokeilemaan kasvipohjaisia ruokatuotteita? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdin ja työstin tutkimuspainotteisessa ja yhteiskehittämismenetelmiä testaavassa opinnäytetyössäni.

Työn toimeksiantaja oli Oatly Oy Ab. Laajan suomalaista ruokajärjestelmää ja ruokakuluttajuutta läpileikkaavan tutkimuksen lisäksi, toteutin Oatlyn kanssa yhteistyössä laadullisen tutkimuksen kasvipohjaisten aterioiden kokeiluna. Kokeilu hyödynsi fleksaajista koostuvaa fokusryhmää, muotoiluluotaimia sekä puolistrukturoituja haastatteluja. Visualisoin ja esittelin laajaa tutkimusdataa sekä suunnittelin ja fasilitoin kaksi työpajaa Oatlylle. Työpajoilla pyrittiin visioimaan kasvipohjaisen ruokamurroksen tulevaisuusskenaarioita Suomessa, ja ideoimaan fleksaajille konkreettisia keinoja edistää kasviruokailun suosiota osana kestävää elämäntapaa. Yksityiskohtaiset lopputulokset jäävät Oatlyn käyttöön, mutta tutkimuksellisena löydöksenä voi mainita sen, että poiketen alkuoletuksesta, motivaatio on vasta sellaisen prosessin lopputulos, jossa ensin pitää tarjota paljon tilaisuuksia tarttua uuteen kaikissa arjen kontaktipisteissä sekä tukea kyvykkyyden tunnetta resepteillä, neuvoilla ja vinkeillä.
Tulevassa asiantuntijatyössä pystyn hyödyntämään opinnäytetyöprosessista kertynyttä osaamista monin tavoin. Tietotaitoni kasvoivat erityisesti palvelumuotoilun menetelmien osalta taustatutkimuksen, laadullisen tutkimuksen, muotoiluluotaimien ja yhteiskehittämisen osa-alueilla. Opinnäytetyöprosessi tuki kyvykkyyden tunnetta myös henkilökohtaisella tasolla, ja koen olevani valmis hyödyntämään opittua hyvin monialaisissa projekteissa. Heittäytymiskyky, uusien verkkotyökalujen oppiminen sekä tutkimusprojektin johtamisosaaminen kasvoivat projektin aikana huimasti.

Kuvassa kaaviokuva, jossa eri osa-alueita terveelliseen ruokavalioon liittyen

Kuva: Johanna Salovaara

Lisätietoja:
Johanna Salovaara

LinkedIn

Opinnäytetyö