Organisaation osaamisen kehittäminen muotoilun menetelmin

-miten palvelumuotoilu ja oppiminen kohtaavat toisensa

Pia Revon palvelumuotoilun opinnäytetyö rakentui teoreettisesta ja toiminnallisesta osuudesta. Työn tavoitteena oli tutkia mitkä ovat parhaita keinoja monialaisessa verkostossa työskentelevän henkilöstön osaamisen vahvistamiseen ja miten työkyvyn tuen uusia malleja juurrutetaan osaksi organisaatiota. Työn toimeksiantajana toimi Työkykyisempi Stadi -hanke, jossa työkyvyn tuen malleja kehitettiin ja kokeiltiin hankkeen toiminta-aikana.

YAMK opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostui organisaatioiden oppimisesta, digitaalisesta oppimisesta, oppimismuotoilusta, sosiokonstruktiivisesta oppimisteoriasta, palvelumuotoilusta ja muotoiluajattelusta. Opinnäytetyön tuotoksena kehitettiin oppimiskokonaisuus Helsingin kaupungin sisäiseen käyttöön tarkoitetulle oppimisalustalle. Kehittämistyössä käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja yhteiskehittämistyöhön osallistettiin Työkykyisempi Stadi -hankkeen sidosryhmäkumppaneita.

Kehitystyön aikana havaittiin, että palvelumuotoilun menetelmät ja yhteiskehittäminen sopivat hyvin digitaalisen oppimiskokonaisuuden tuottamiseen. Työ toteutettiin käyttämällä joitain tyypillisimpiä palvelumuotoilun menetelmiä. Kahden työpajan lisäksi kohderyhmään perehdyttiin muun muassa haastatellen ja kyselyllä. Varsinainen oivallus palvelumuotoilun hyödyntämisestä oppimisessa saatiin, kun perehdyttiin tarkemmin oppimismuotoilun käsitteeseen, ja siihen miten oppimismuotoilussa hyödynnetään muotoilun menetelmiä.

Asiantuntijatyötä pidetään ajoittain yksinäisenä puurtamisena, jossa yksi tietty henkilö työpaikalla hallitsee alansa monimutkaisuudet ja varjelee niitä ominaan. Tutkimuksessa todettiin, että organisaation osaamisen kehittämisessä yhden yksittäisen henkilön osaamisella on pienempi rooli kuin vahvalla ja positiivisesti vuorovaikutteisella tiimillä. Oppimismuotoilu ja yhteiskehittäminen voidaan tuoda koko organisaation asiaksi. Jatkan omassa työssäni oppimisen parissa ja opinnäytetyön tekeminen kirkasti minulle sitä, kuinka monenlaista osaamista ja yhteistyötä organisaation kehittämistyössä tarvitaan. Koulutus on antanut minulle varmuutta asiantuntijatyöhön ja aion jatkaa omaa oppimatkaani yhteiskehittämisen, oppimismuotoilun ja palvelumuotoilun menetelmien parissa soveltaen niiden parhaita paloja omaan työhöni.

Opinnäytetyö Theseus-tietokannassa