Muotoilulla kohti hyvää lähiympäristöä

Muotoilun prosessin ja menetelmien avulla voimme aktivoida ihmisiä pohtimaan parempaa elämää ja ympäristöä heidän omasta näkökulmastaan.

Suunnittelijan työ on mielestäni parhaimmillaan uteliasta sekä tulevaisuuteen katsovaa yhdessä tekemistä. Koen, että missä tahansa suunnittelijan työssä, suunnittelijalla pitäisi olla ekologinen ja eettinen vastuu sekä ennen kaikkea mahdollisuus auttaa toimintaa ja mahdollistaa sen toteutumista. Kun puhutaan ”paremmasta elämästä” voisi sanoa, että muotoilun prosessin ja menetelmien avulla voidaan luoda ratkaisuja niin pieniin arkisiin ongelmiin kuin suurempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Kuva: A&DO sivurakenne. Riikka Jalava

 

Merkityksellisyydestä arvoa
Minulle henkilökohtaisesti on tärkeää tekemieni töiden merkityksellisyys, omakohtainen sekä yhteiskunnallinen. Tästä syystä olin erityisen onnellinen, kun sain olla osana Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus -hankkeessa (2020–2023) palvelumuotoilijan roolissa. Opinnäytetyöni kehittämisen kohteena oli kehityshankeen A&DO Labran -opetusmateriaalin konseptin kehittäminen ja toteutus. Tämänkaltaiset positiivisesti tulevaisuuteen katsovat hankkeet muistuttavat mielestäni siitä kuinka tärkeää suunnittelijan työ on ylipäätänsä ja kuinka muotoilun menetelmillä pystytään kohdentamaan ja kehittämään erilaisia tuotteita ja palveluita, joilla on arvoa tulevaisuutemme rakentumiseen.

”Muotoilu auttaa toimintaa ja mahdollistaa toteutumista, jotta sisällöt saadaan laajemmin ihmisten tietoisuuteen.”

Luovasti ratkaisten
Kiinnostuin itse palvelumuotoilusta alun perin juuri siitä syystä, että koen tärkeäksi tehdä merkityksellisiä asioita, kartoittaa oikeita ongelmia ja luoda ongelmiin ratkaisuja muotoilun menetelmin. Luovan alan kentällä voimme mahdollistaa uusien innovatiivisten konseptien kehitystä ja löytää ratkaisuja toisaalta muuttuvan maailman haasteisiin sekä ihmisten palveluihin kohdistuvaan muuttuvaan tarpeeseen. Koen, että palvelumuotoilu tuokin eri hankkeisiin suunnittelijan oman suunnitteluajattelun osaamisen sekä muotoilun prosessin ja menetelmät. Nämä mahdollistavat juurisyyn löytämisen, keskustelun avaamisen sekä konkreettisten ratkaisujen löytämisen. A&DO Labra -opetusmateriaalin yhteiskehittämiseen osallistuneet asiantuntijat toimivat työn muotoilijoina, palvelumuotoilijana oma roolini oli tuoda avuksi muotoilun prosessi ja menetelmät.

Suunnittelijan silmälasit
Koen, että suunnittelijan näkökulmasta on tärkeää tehdä näkyväksi suunnittelijan työtä sekä sitä, miten rakennettu ympäristö ympärillämme muodostuu. Näin myös pystymme avaamaan suunnittelijan työtä näkyvämmäksi laajemmalle yleisölle. A&DO Labran kiinnostavien ja toisaalta arkisten kokoelmaesineiden ympärille rakentui mielenkiintoinen pedagoginen kokonaisuus ja opetusmateriaali työmetodeineen. A&DO Labran -opetusmateriaalien konsepti kiteytyy koko A&DO-hankkeen viestiin ”Tutki. Ihmettele. Kokeile. Leiki.”, joka on suunnattu kaikenikäisille ihmisille. Näen, että suunnittelijan näkökulmasta tässä toiminnan ytimessä on moniaistisuus ja luovien suunnittelijan työkalujen haltuunotto. Merkitykselliset, innovatiiviset ja tulevaan katsovat hankkeet luovat positiivista virettä koko muotoilun kentälle. Ilolla ja uteliaasti havainnoiden sekä aistien avulla tutkien voimme kaikki olla suunnittelijoita sekä suunnittelun viestin edelleen viejiä. Herätellään siis itsemme katsomaan ja tutkimaan ympäristöämme uteliain aistein.

27.5.2021 | Riikka Jalava, Metropolia AMK / Muotoilun tutkinto-ohjelma, ylempi AMK

Kuva: A&DO metodit. Riikka Jalava