Miten kansainväliset EdTech-yritykset näkevät Helsingin testausympäristönä?

Mitä on EdTech?
Helsinki, sekä sen elinkeino-osaston alla toimiva innovaatiot ja uudet kokeilut -organisaatio
Testbed Helsinki tavoittelevat paikkaa Euroopan johtavana kokeilukaupunkina vuoteen 2025
mennessä ja pitää yhtenä testaamisen pääteemana EdTechiä.

EdTech kuvaa koulutusinnovaatioita, jotka pääasiassa rakentuvat digitaalisille alustoille tai erilaisille älylaitteille.
Globaalisti EdTech-markkinan ennustetaan kasvavan 17.8% vuodessa vuoteen 2029 asti.
Kasvua hakee myös Suomen noin 300 EdTech- yritystä, jotka osaltaan tukevat Opetushallituksen kunnianhimoista tavoitetta kasvattaa Suomen koulutusvienti miljardiin euroon vuoteen 2030.


Koska testaustoiminnan toivotaan laajenevan koskemaan myös kansainvälisiä EdTech-yrityksiä ja se on myös osa Helsingin Elinkeino-osaston strategian mukaista toimintaa, haluttiin tässä Pekka Harjulan YAMK
opinnäytetyössä selvittää kuinka kansainväliset EdTech- Yritykset kokevat yhteistyön Testbed Helsingin kanssa.


Kansainvälisten EdTech-yrityksien näkökulma
Ei ole yllätys, että koulutuspuolen tuotteita halutaan testata suomalaisessa ympäristössä ja Helsingissä. Haastattelujen mukaan Suomeen yrityksiä vetää korkeasti koulutetut opettajat, laaja teknologiaosaaminen ja korkea koulutuksen taso, joustava testausprosessi ja tietenkin mahdolliset uudet avaukset yrityksen kasvua ajatellen. Tällä hetkellä kuitenkin suurin osa yhteistyöhön hakeutuneista kansainvälisistä yrityksistä saa kielteisen päätöksen liittyen yhteistyöhön.


Kansainvälisille yrityksille tehdyistä haastatteluista selviää, että yritysten suurimmat haasteet liittyvät puutteelliseen tietopohjaan. Tietoa puuttuu liittyen yhteistyön aloittamiseen, yhteistyöhön tai sen jatkoon, sekä suomalaiseen koulutusjärjestelmään, pedagogiikkaan tai opettajien rooliin. Haastattelujen perusteella tämä juontuu osaksi yrityksien panoksesta selvitystyöhön ja osaksi saatavilla olevan informaation määrästä.


Opinnäytetyö tuo pohdinnassaan esiin seuraavia askelia liittyen Testbed Helsingin ja kansainvälisten EdTech-yrityksien toimivampaan yhteistyöhön.

  • Testbed Helsingin tulisi rakentaa kattavampi tietopaketti yhteistyöhön hakeutuville kansainvälisille yrityksille.
  • Testbed Helsingin tulisi pohtia tapoja viestiä kielteisestä päätöksestä sävyyn, joka tukisi Helsingin Brändi-imagoa. Miten viestiä rakentavasti yritykselle, että vaikka jokin tuote onkin kiinnostava se ei toimi suomalaisessa ja helsinkiläisessä kontekstissa?
    Opinnäytetyö: Helsinki EdTech-testausympäristönä – Mitä kansainväliset EdTech-yritykset toivovat saavansa yhteistyöstä Testbed Helsingin kanssa? Pekka Harjula. 2023. Metropolia, Muotoilija YAMK Linkki