Kumppanityökalun priorisointi ja suunnittelu palvelumuotoilun menetelmin

Metropolia ammattikorkeakoulussa muotoilun tutkinto-ohjelmassa on julkaistu uusi YAMK opinnäytetyö hyvin ajankohtaisesta aiheesta liittyen teollisuusyritysten digitalisaatioon. Yhä useampi perinteinen toimiala kokee
vahvaa muutosta digitalisaation kirittämänä. Yritykset ovat myös huomanneet, miten muuttuvalla toimialalla digitaalinen arvonluonti tapahtuu yhteistyössä yritysten kesken, kumppanuuksien sekä digitaalisten alustojen ja ekosysteemien kautta.

Olli Kilpeläisen opinnäytetyössä hyödynnettiin palvelumuotoilun työkaluja yrityksen uuden kumppanityökalun
suunnittelun alkuun saattamisessa. Kumppanuustyökalu mahdollistaa edellä kuvatun yhteisen arvonluonnin. Yritys halusi yhdessä eri sidosryhmien kanssa selvittää, mitkä ovat tällaisen kumppanuustyökalun tärkeimmät ominaisuudet ja tarpeet eri näkökulmista mietittyinä. Tutkimus suoritettiin hyödyntäen haastatteluita sekä fasilitoituja työpajoja. Niiden tuloksista tehtiin läheisyyskaavio ja kerättiin ideointiin monia ehdotuksia. Analysoinnin ja ideoinnin pohjalta valmistettiin prototyyppi, palvelupolku sekä priorisoitu tiekartta yritykselle.


Vaikka tämän työn prosessi toteutettiin tietylle yritykselle tiettyyn tarpeeseen, oli prosessi selkeästi hyvin hyödynnettävissä myös jatkossa joko saman tehtävänannon pidemmälle viemiseen tai sitten jonkin muun
kehitysalueen asiakaslähtöiseen suunnitteluun. Vastaavaa lähestymistapaa, pohjautuen palvelumuotoilun prosessiin ja erinäisiin työkaluihin on hyvin mielekästä käyttää minkä tahansa kehitysprojektin apuna. Opiskelijalle jäi siis työstä ensinnäkin jo itsessään arvokas projekti kohdeyritykselle, sekä myös todennettuja työkaluja sekä oppeja metodien
soveltuvuudesta erilaisten sidosryhmien kanssa tehtävään yhteiskehitykseen.


Olli Kilpeläinen, Espoossa 17.11.2023