Muotoilun maturiteetin arvioiminen ja käyttäjäkeskeisyyden integrointi tuotekehitysprosessiin

Suomalaisen finanssialan yrityksen muotoilun maturiteetin vahvistamiseksi laadittiin kattava toimenpidelista, joka perustuu opinnäytetyön laajaan tutkimukseen. Käyttäjäkeskeisyyden integroiminen yrityksen tuotekehitysprosessiin on keskeinen askel muotoiluprosessin ja -periaatteiden vahvistamisessa yrityksen toiminnassa. Käyttäjien osallistamissuunnitelma on suunniteltu vastaamaan yrityksen tarpeisiin käyttäjäkeskeisyyden juurruttamiseksi.


Heli Turusen YAMK opinnäytetyön tietoperusta ja suunnitteluprosessi perustuvat vahvasti muotoilun periaatteisiin ja palvelumuotoilun menetelmiin. Työssä perustelen yrityksen nykyistä muotoilun maturiteettitasoa ja kuvailen yksityiskohtaisesti suunnitteluprosessin vaiheet sekä niiden analyysit. Tärkeät sidosryhmät, kuten yrityksen liiketoimintatiimien asiantuntijat, ohjasivat suunnittelutyötä prosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyön tuloksena syntyi käyttäjien osallistamissuunnitelma ja alustavia ohjeita käyttäjäraadin kokoamiseksi, jotka sisällytettiin yrityksen
tuotekehitysprosessimalliin. Tulevaisuutta varten laadittiin myös muotoilun maturiteetin nostamiseen
toimenpidelista.

Opinnäytetyöprosessin kautta omaksuin monipuolisia taitoja ja näkökulmia asiantuntijatyön
tehostamiseksi:

● Teorioiden kyseenalaistaminen: Tarkastelemalla kriittisesti valmiiksi annettuja malleja, kuten muotoilun maturiteettimalleja ja tuplatimantti -prosessia, mahdollistaa niiden aukkojen tunnistamisen ja parhaiden käytäntöjen poimimisen esimerkkeinä asiantuntijatyöhön.


● Osallistavan suunnitteluprosessin hyödyntäminen: Osallistava suunnitteluprosessi asiantuntijatyössä edesauttaa, että lopputulokset vastaavat käyttäjien todellisiin tarpeisiin. Tämä lähestymistapa parantaa lopputuloksen käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä.


● Muotoilun maturiteetin tiedostaminen: Nykyisen muotoilun maturiteetin tiedostaminen on avain jatkuvaan kehittymiseen ja muotoilun vahvistamiseen yrityksessä.


● Työpajojen suunnitteluun panostaminen: Työpajojen suunnitteluun panostaminen on investointi, joka edesauttaa tavoitteiden saavuttamista ja osallistujien sitoutumista. Huolellinen suunnittelu mahdollistaa työpajan joustavuuden ja suunnitelmallisuuden, mikä puolestaan vahvistaa tehokkuutta.


● Muotoilu ja liiketoiminta: Muotoilulla ja liiketoiminnalla on häilyvä raja. Asiantuntijatyössä liiketoimintamallien kehittäminen suunnittelun avulla vahvistaa tutkitusti yrityksen toimintaa.


Opinnäytetyöni lopputulokset ohjaavat asiantuntijatyötäni kohti käyttäjäkeskeisempää kehitystapaa ja tarjoavat
suunnitelmallisuutta muotoilun periaatteiden toteutumiselle. Lopputulokset toimivat käytännön tiekarttana kohti
seuraavaa muotoilun maturiteettitasoa yrityksessä. Lopputulosten vaikutukset näkyvät ajan myötä, vaatien
sisäistämistä ja aikaa yrityksen tuote- ja palvelukehityksessä.


Heli Turunen, UX & UI Designer, heliemiliaturunen@gmail.com