Elämyksellinen matkailuhanke Mathildedaliin

Kuva: Alice Mattila 2023

Alice Mattilan Elämyksellinen matkailuhanke Mathildedaliin YAMK opinnäytetyö käsittelee idylliseen Salon Mathildedalin kylään Matildan Tammipuisto nimiselle tontille sijoittuvan spa-hotelli -hankkeen palvelukonseptia. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda elämyksellinen ja vetovoimainen palvelukokonaisuus, joka tukee ja vahvistaa historiallisen ruukkikylän identiteettiä, arvoja, sekä yritystoimintaa. Palvelukonseptin tavoitteena oli luoda tarinnallinen kuvaus spahotellin palveluiden luonteesta ja tärkeimmistä ominaisuuksista. Työ toimii lähtökohtana toimintojen ja palveluiden jatkokehittämiselle, sekä hankekehittäjätahojen kanssa käydyille keskusteluille.


Samanaikaisesti laatimani konseptityön rinnalla työnantajani MUUAN Oy laati hankkeesta arkkitehtonisen viitesuunnitelman, joka konkretisoi tontinkäytöllisiä ja arkkitehtonisia ratkaisuja, kuten hankkeen sijoittumista tontille, toimintojen laajuustarkasteluita, sekä luonnostasoisia arkkitehtisuunnitelmia rakennusmassoista. Palvelukonseptin ja viitesuunnitelman yhtäaikainen kehittäminen mahdollisti sen, että hankkeen tilat ja palvelut muodostavat saumattoman yhtenäisen ja toisiaan tukevan kokonaisuuden.


Opinnäytetyössä hyödyntämäni tutkimusmenetelmät pohjautuvat käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja muotoiluajatteluun. Perehdyin työssäni laaja-alaisesti esimerkiksi palvelumuotoilun tuomiin hyötyihin matkailupalveluiden kehittämisessä, matkailualan yleisiin tulevaisuuden näkymiin, Mathildedalin kylän matkailulliseen nykytilaan ja kehittämispotentiaaliin, hankkeen mahdollisiin kilpailijoihin, sekä mielenkiintoisiin matkailukonsepteihin Suomessa ja maailmalla. Osallistin työssäni kylän paikallisia toimijoita ja matkailualan asiantuntijoita haastatteluiden muodossa, sekä laadin kyselyn hankkeen potentiaalisille asiakkaille heidän tulevaisuutensa matkailutarpeita
kartoittaakseni.


Arkkitehtisuunnittelulle on tyypillistä jakaa konsepti- ja tilasuunnittelu tyypillisesti toisiaan seuraaviksi vaiheiksi. Tämä aiheuttaa usein tietokatkoksia ja useaan kertaan tehtävää suunnittelua, kun näitä kahta vaihetta yhteensovitetaan jälkikäteen. Työni ehdoton valtti, jota tulen varmasti hyödyntämään myös tulevissa hankkeissa, on konsepti- ja tilasuunnittelun laatiminen yhtäaikaisesti käsikädessä. Osallistamiseen ja tutkimukseen pohjautuva palveluiden ja konseptin suunnittelu luo arkkitehtisuunnittelulle uskottavan pohjan, johon tilasuunnitelmat ja koko hanke voivat
nojata. Arkkitehtisuunnitelmat puolestaan herättävät palveluiden konseptisuunnitelman visuaalisesti eloon ja konkretisoi konseptisuunnitelmia. Eri sidosryhmien osallistaminen heti hankkeen alusta lähtien luo hankkeelle sellaista
tietoon pohjautuvaa arvoa, jota ei muuten voida saavuttaa.