Ketterä yhteiskehittäminen asumiskokemuksen edistäjänä

Visualisointi: Sonja Lepistö

Metropolian muotoilun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä Sonja Lepistö tutkii muotoilun roolia tuotteen ja toiminnan kehityksessä, yhteiskehittämistä ja ketteryyttä. Tavoitteena oli luoda uusia toimintatapoja asuntotuotteen ja asumiskokemuksen kehittämiseksi muotoilun prosesseja ja menetelmiä hyödyntäen. Työ tehtiin toimeksiantona Skanska Kotien asuntotuotekehitys-tiimille, joka halusi rikastuttaa toimintatapojaan muotoiluajattelulla ja -keinoilla, joka edistäisi systeemistä lähestymistapaa ja yhteistyötä tärkeänä osana tuotekehitystä.

Opinnäytetyön tutkimusvaiheen tuloksista selviää, että tiimillä oli tarve vakioidulle yhteiselle strukturoidulle prosessille, joka tukee käyttäjää projektin läpiviennissä. Samalla toimintatavan tulee tukea sitä, että läpi prosessin huomioidaan käyttäjälähtöisyys, tekninen toteutettavuus ja liiketoimintalähtöisyys. Ketteryyden on oltava tietoinen valinta ja osa prosessia, joka mahdollistaa iteratiivisen ja oppivan kehittämisen. Myös yhteiskehittämisen on oltava tietoinen ja tavoitteellinen, kiinteä osa prosessia. Yhteistyön on oltava vaikuttavaa, häivyttää eri sidosryhmien välisiä rajoja ja löydöksien on aidosti vaikutettava lopputulokseen jos ratkaisujen halutaan pohjautuvan aitoon ymmärrykseen.

Tämän työn tuloksena syntyi tuotekehitykselle prosessi ja menetelmävalikoima, joka pohjautuu palvelumuotoiluprosessiin sekä muotoilu- ja design sprint -menetelmiin. Prosessi on toistettava, järjestelmällinen ja skaalattava tapa vetää tuotekehitysprojekteja etenkin niiden varhaisessa vaiheessa, jossa keskitytään oikean ongelman tunnistamiseen, ratkaisuvaihtoehtojen ideointiin ja prototyyppien rakentamiseen. Yhteinen prosessi tasa-arvoistaa ja madaltaa kynnystä muotoilutyökalujen käyttöön organisaatiossa, jossa ne eivät vielä ole vakiintuneita toimintatapoja.

Tekijälleen työ syvensi tietoisuutta muotoilun teoriasta ja keinovalikoimasta, sekä millainen rooli muotoilulla voi tulevaisuudessa olla. Alunperin sisustusarkkitehdiksi Metropoliasta valmistunut tekijä on vuosien varrella kallistunut entistä enemmän myös palvelumuotoilun puolelle, ja opinnäytetyö mahdollisti luontevasti tuon osaamisen laajentamisen kokeilun käytännössä. Jatkossa hänellä on käytössään entistä monipuolisempi testattu valikoima muotoilumenetelmiä eri tilanteisiin ja erilaisten ongelmien ratkaisuun. Painotus uudessa sovellettavassa osaamisessa on erityisesti yhteiskehittämisen ja -suunnittelun strategisessa hyödyntämisessä. Työ opetti myös, miten suunnitella tuotekehitystä ja suunnittelua tukeva prosessi, joka vastaa organisaation tarpeisiin ja ottaa samalla huomioon sen toimintaympäristön rajoitteet ja mahdollisuudet.

Opinnäytetyö

Lisätietoja:

Sonja Lepistö

Muotoilija, sisustusarkkitehti SIO

https://www.linkedin.com/in/sonja-maria/